Restmaterialer / Beton
Image of Beton

Fakta

  • Beton er det mest anvendte byggemateriale der bruges i verden
  • 90% af de byggematerialer vi anvender er af beton
  • Beton står for mellem 5-8% af den globale CO2 udledning
  • Der genereres ca. 1. mio ton betonaffald om året i Danmark

Beton

Hvorfor er der behov for at beton bliver en del af den cirkulære økonomi?

Selvom beton har mange fordele, som f.eks. at være et meget holdbart materiale er der også gode grunde til at se på mulighederne for at beton bliver en del af den cirkulære økonomi. Udover at beton udleder meget CO2 så består den nemlig af grus, som er en råvare, som vi i Danmark er begyndt at importere da de danske grusgrave er ved at løbe tør. Forbruget af grus er altså ikke bæredygtig, fordi det nuværende forbrug opbruger al det naturlige materiale, som findes i jorden. Derfor er der behov for at undersøge hvilke andre bæredygtige muligheder der er for at genanvende beton.

Genanvendelse i produktion

Der findes allerede velkendte måder at tænke genanvendelse i forhold til betonproduktion, f.eks. når dele af cementen til ny beton erstattes eller tilsættes restmaterialer fra anden industri. Dette kan f.eks. være flyveaske fra røgrensning på kraftværker eller højovnsslagge.

Teknologisk Instituts projekt Grøn Omstilling af Cement og Betonproduktion i Danmark, som i daglig tale kaldes Grøn Beton II har blandt andet haft som mål at reducere CO2-udledningen fra cementproduktion og at afhjælpe konsekvenserne af den kritiske mangel på flyveaske til betonproduktion, som naturligt vil opstå når kulfyring af kraftværker i Danmark udfases inden 2030. Et af projektets resultater er udviklingen af en grønnere sammensætning af beton, som er udviklet i partnerskab med Aalborg Portland. I denne beton erstatter kalkfiller og kalcineret ler både flyveaske og desuden en større del af cementen i produktionen. Desuden bearbejdes kalcineret ler ved lavere temperaturer og har et lavere indhold af naturligt CO2 i forhold til andre råmaterialer, som anvendes i traditionel cement. Den nyudviklede cement kan spare op mod 30% af den globale CO2 udledning fra cementproduktion.

Fra gammel beton til ny beton

På grund af det store forbrug af beton alene i Danmark til nybyggeri og infrastruktur, og samtidig de store mængder betonaffald, som årligt genereres er der også muligheder i at tænke genbrug og genanvendelse af gammel beton til ny beton.

I dag, når beton nedrives bliver byggeriet først screenet for miljøskadelige stoffer. Herefter saneres bygningen for stofferne, hvorefter bygningen nedrives. Enten nedknuses den nedrevne beton på stedet eller den transporteres til specialiserede virksomheder, som nedknuser betonen. Betonen nedknuses oftest i størrelsen 0-32 mm. Når betonen nedknuses sælges den som ren beton under navnet ”Knust beton”. Når betonen nedknuses kan den også blandes sammen med andre fraktioner. De fraktioner, som herefter sælges består af tegl og beton under navnet ”Genbrugsballast” og asfalt og beton under navnet ”Genbrugsstabil”. Alle tre kategorier kan bruges som ubundet bærelag i veje og pladser. Ved denne form for nyttiggørelse erstatter betonen stabilgrusmaterialer og jord. Denne form for anvendelse kaldes for anden nyttiggørelse i affaldshierarkiet og rangerer under genanvendelse. Dette kan muligvis lyde modsigende; at beton skal genbruges som beton, hvis betonaffald samtidig erstatter grus. Denne problematik er ved at blive undersøgt af DTU Byg, som undersøger hvilken model for genanvendelse af nedknust betontilslag som erstatning fra naturlige råmaterialer, som passer til de danske forhold. Med udgangspunkt i livscyklusvurdering og eksperimentelle resultater identificeres hvornår det er mest bæredygtigt at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende løsning, hvor nedknust beton udnyttes som vejfyld.

Beton produceres efter fire forskellige miljøklasser alt efter hvor det skal bruges. Miljøklasserne går fra passiv til ekstra aggressiv. Den passive bruges indenfor til tørre miljøer, typisk indendørs konstruktioner, ikke bærende vægge eller jorddækkende fundamenter. I den anden ende findes miljøklassen ekstra aggressiv, som bruges til konstruktioner i fugtigt miljø som f.eks. svømmebassiner, parkeringspladser, mv. Det er kun i den passive klasse at man ifølge de danske normer må bruge genbrugsbeton som tilslagsmateriale. Dette er dog ved at blive udfordret på nogle forskellige projekter, blandt andet Sydhavn Genbrugscenter og Upcycle Studios (se eksempler for neden).

Eksempler fra Danmark

Der findes i dag ikke mange eksempler fra Danmark, hvor beton er blevet genanvendt til beton, enten ved at knuse det ned og genbruge i ny beton eller ved at betondelene er designet til at adskilles og genbruges direkte i samme funktion.

Dog samarbejder RGS Nordic og DK Beton lige nu om at udvikle certificeret ny beton med genbrugsbeton i industriel skala. Inden for de næste 10 år forventer de at erstatte 1 million ton råstoffer med genbrugsbeton. Teknologisk Institut og hollandske Theo Pouw er også partnere i projektet, som løber fra 2017-2020 og er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrationsprojekt.

Derudover er mere end 30 aktører fra beton- og byggebranchen gået sammen i initiativet ”Bæredygtig Beton”, som handler om at skabe en fremtid, hvor CO2 aftrykket fra betonbyggeri er 40-50% lavere end i dag.

Se Eksempler for inspiration til projekter, som har brugt cirkulær økonomi i beton.

Eksempler

Upcycle Studios
Ressource City, Maglemølle
Pelican Self Storage
Sydhavn Genbrugscenter

Vidensbank

Bæredygtig Beton Initiativ (Innobyg)
Beton – Materialer i den cirkulære økonomi (Teknologisk Institut)
Potentielt salg af genbrugs-byggematerialer (Studio Debris)
Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton (Miljøstyrelsen)
Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner (Miljøstyrelsen)