Restmaterialer / Mursten
Image of Mursten

Fakta

  • Mursten produceres af råmaterialet ler
  • Der er ca. 200.000 ton murstensaffald om året i Danmark

Mursten


Hvorfor er der behov for at mursten bliver en del af den cirkulære økonomi?

Der findes i dag mange eksempler på, hvordan mursten fra et byggeri er blevet genbrugt i et andet byggeri. Men på trods af de mange eksempler, så ender størstedelen af mursten fra nedrivninger og renoveringer som opfyld til anlæg af vej.

Genbrug eller nyttiggørelse?

Når mursten skal rives ned så er der to muligheder; genbrug eller underlag til vej.

Hvis murstenene skal genbruges så transporteres de til en behandler, hvor de manuelt og maskinelt sorteres og renses for herefter at blive genbrugt i et nyt byggeri. Undervejs i processen, når murstenene gøres klar til genbrug, bliver træ, plast, metal, mv. sorteret fra. Disse fraktioner transporteres til genanvendelse eller anden bortskaffelse. Derudover udskilles mursten, som ikke kan genanvendes, og mørtel. Denne fraktion bruges til anlæg til vej.

Den anden mulighed er at murstenene transporteres direkte til en nedknuser for herefter at nyttiggøres, som vejopfyldning.

Barrierer for genbrug og genanvendelse

En af barriererne for at genbruge mursten er den mørtel, som er brugt til at mure stenene op. Den brugte mørtel vil nemlig enten bestå af kalkmørtel eller cementholdig mørtel. Hvis der er brugt kalkmørtel, så er der gode forudsætninger for at murstenene kan genbruges. Kalkmørtlen skaber nemlig et mellemrum mellem stenene, men binder dem ikke sammen og derfor kan murstenene lettere skilles af, hvorefter de kan renses og genbruges.

Fra 1960’erne begyndte man at bruge cementholdig mørtel som gør det stort set umuligt at skille murstenene ad uden at ødelægge dem. Derfor bliver de i dag nedknust til vejopfyldning. Der findes dog et eksempel, hvor man har brugt mursten muret med cementholdig mørtel til genanvendelse i nybyggeri, se eksemplet Ressourcerækkerne nedenfor.

Gode eksempler fra Danmark

Der findes i dag mange eksempler, hvor mursten er genbrugt i nyt byggeri. Se for eksempel Eksempler for inspiration til projekter, som har brugt cirkulær økonomi i mursten.

Eksempler

Ressourcerækkerne
Ressource City, Maglemølle
Fra Bispebjerg Hospital til Katrinedals Skole
Circle House
Næste Skur

Vidensbank

Samfundsøkonomisk analyse af genbrug af mursten (Miljøstyrelsen)
Barrierer og muligheder for genbrug af mursten (Trafik- og Byggestyrelsen)
Potentielt salg af genbrugs-byggematerialer (Studio Debris)
Genbrug af mursten (Miljøstyrelsen)
Udvikling af teknologi og metoder til nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten (Miljøstyrelsen)