Image of Træ

Fakta

  • Der er ca. 130.000 ton træaffald om året i Danmark
  • Træ optager CO2 ved vækst og fungerer derfor som CO2 depot

Træ


Hvorfor er der behov for at træ bliver en del af den cirkulære økonomi?

Der findes mange træsorter af forskellig kvalitet i byggeriet og i forskellige forarbejdninger som f.eks. massivt træ, brædder eller spånplader.

Mængden af affaldstræ er øget markant over de seneste år i takt med øget forbrug og stigning i byggeriet. Samtidig har interessen for at genbruge træ været aftagende i takt med at lavprisbyggemarkeder har indtaget markedet for træ. I de seneste par år er der dog igen kommet fokus på fordelene med at genbruge træ i forbindelse med det øgede fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed og kravet til kommunerne om 50% genanvendelse af udvalgte affaldsfraktioner fra husholdningerne i 2022, blandt andet træ.

Fordele ved at genbruge og genanvende træ

Der findes en række fordele ved at bruge og genbruge træ. Fordelen ved at genbruge træ er at den CO2 som er lagret i træet forsat bliver i træet. Derudover spares energiforbruget til fremstilling af nye produkter ved at genbruge træ. Dette gælder især når træet erstatter ny produktion af andre materialer såsom beton, stål, plastik, mv. Derudover er træ lettere at transportere end f.eks. beton og derfor udleder træ mindre CO2 ved transport end udvalgte andre byggematerialer.

Genbrug og genanvendelse af træ

Træ fra nedrivninger og renoveringer kan groft inddeles i træ til direkte genbrug, træ til genanvendelse og træ til energiudnyttelse.

Træ til direkte genbrug indgår ofte i døre, vinduer, spær eller gulve af høj kvalitet, som har genbrugsværdi ud fra et æstetisk hensyn. Udfordringen er ofte at ældre især vinduer kan være behandlet med blyholdig maling. I forbindelse med videresalg skal der gøres opmærksom på at materialerne kan være behandlet med miljøfremmede stoffer. Træ malet med PCB-holdigt maling må ikke genanvendes. Der findes flere nedrivere og tømrere, som sælger genbrugte materialer i træ.

Træ til genanvendelse/energiudnyttelse inddeles efter A1, A2, A3 og A4. A1 er rent træ, typisk fra emballage f.eks. paller, men også ubehandlet indendørstræ. A1 kan afsættes til genanvendelse, f.eks. som ses i eksemplerne nedenfor, men afsættes i dag primært til spånpladeproduktion. Markedet for genanvendt træ er mættet og der stilles øget krav til kvaliteten. A2 og A3 er blandet træ med forskellige grader af urenheder f.eks. maling, lim og lak. Indeholder også spånplader, MDF og krydsfinerplader. A2 og A3 kan kun i ringe omfang afsættes til genanvendelse og afsættes typisk til forbrænding. A4 er trykimprægneret eller kreosotbehandlet træ, der skal destrueres ved forbrænding.

Eksempler i Danmark

Der findes i dag flere eksempler, hvor træ er genanvendt i nyt byggeri. Se for eksempel Eksempler for inspiration til projekter, som har brugt cirkulær økonomi i træ.

Eksempler

GENTRÆ
Ressourcerækkerne
Upcycle Studios
Ressource City, Maglemølle
Circle House
Næste Skur
Sydhavn Genbrugscenter

Vidensbank

Træ – Materialer i den cirkulære økonomi (Teknologisk Institut )
Potentielt salg af genbrugs-byggematerialer (Studio Debris)